Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

 1. Składający zamówienie, zwany dalej Zamawiającym, potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki i postanowienia
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jaką zamawiający zawiera z Właścicielem firmy cateringowej Smaki Miasta Catering Aleksandra Mroczkowska NIP 9511590119 oraz REGON 012248564, zwanym dalej Sprzedawcą.
 3. Zamawiający będący osobą fizyczną oświadcza, iż w dniu zamówienia ma ukończone 18 lat. Zamawiający oświadcza ponadto, że nie jest ubezwłasnowolniony, oraz nie występują żadne inne przeciwwskazania uniemożliwiające mu korzystanie z usług Sprzedawcy.
 4. Zamawiający przy składaniu zamówienia, oświadcza, że zna swój stan zdrowia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody powstałe w związku z ujawnieniem się chorób, schorzeń i uczuleń Zamawiającego.
 5. W celu należytego wykonania zawartej umowy przez Sprzedawcę, Zamawiający zobowiązany jest do podania swoich danych personalnych, w tym imienia, nazwiska, adresu dostawy i specyfiki tego miejsca oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Przedmiotowe dane będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami klauzuli informacyjnej RODO.

Postanowienia dotyczące dostawy

 1. Dostawy cateringu realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku  . Dostawy zestawów cateringu przeznaczonych do spożycia w danym dniu, dostarczane są w tych dniach w godzinach dziennych lub popołudniowych.  O ewentualnych zmianach w terminie dostawy lub w przypadkach wystąpienia okoliczności losowych, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego i ustalić z nim termin dostawy.
 2. Opłata za dostawę zestawów na terenie miasta stołecznego Warszawy wyliczana jest według stawki kilometrowej.
 3. W celu należytego wykonania dostawy przez Sprzedawcę, Zamawiający zobowiązany jest do podania swoich danych personalnych, w tym imienia, nazwiska, adresu dostawy i specyfiki tego miejsca oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Podany adres musi zawierać również opis umożliwiający Sprzedawcy sprawną dostawę, czyli m.in. nazwę budynku, firmy, piętro, numer klatki, numer pokoju, kod do furtki, czy domofonu. Przedmiotowe dane będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej RODO.
 4. Zestaw posiłków pozostawiony w umówionym przez Zamawiającego i Sprzedawcę miejscu uważa się za dostarczony.
 5. Niedostarczenie zestawu posiłków przez Sprzedawcę w uzgodnionym przedziale czasowym nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za zamówienie. W takim przypadku Sprzedawca może zaproponować dostarczenie zestawu pod inny uzgodniony z Zamawiającym adres lub zrealizować usługę w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest ustalany każdorazowo z Zamawiającym.

Zamówienie i płatność

 1. W ramach zamówienia Zamawiający może wybrać następujące propozycje: I, II, III, IV oraz poszczególne produkty.
 2. Korzystanie z usług Sprzedawcy jest możliwe odpłatnie po uprzedniej wpłacie środków przelewem na rachunek Sprzedawcy według cennika obowiązującego na stronie.
 3. Standardowo do każdego zamówienia wystawiamy paragon z kasy fiskalnej. Na życzenie zamawiającego, do paragonu, może zostać wystawiona faktura VAT. Prośbę o fakturę VAT należy zgłosić po złożeniu zamówienia. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności na rachunek.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest zaksięgowanie płatności za usługę na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Dostawa zamówionych przez Zamawiającego zestawów posiłków będzie zrealizowana w dniu wskazanym przez niego w formularzu zamówienia dostępnym pod adresem catering.smaki-miasta.pl, pod warunkiem, że płatność za usługę zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy do godz. 14:00 w dniu dostawy wskazanym w formularzu zamówienia. W przypadku zaksięgowania płatności po godz. 14:00, pierwsza dostawa zamówionych posiłków nastąpi 1 dzień roboczy po zaksięgowaniu płatności. Dowóz posiłków obiadowych będzie realizowany do godz.18 każdego dnia.
 6. Godzina 14:00 wymieniona w pkt. 6 jest punktem nieprzekraczalnym i niepodważalnym.
 7. Zamawiający może także ustalić ze Sprzedawcą inny termin rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 8. Po dokonaniu płatności przez Zamawiającego, nie ma możliwości anulowania zawartej umowy oraz zwrotu wpłaconej kwoty. Sprzedawca dopuszcza jedynie możliwość przepisania wartości zamówienia na innego odbiorcę.
 9. W trakcie realizacji zamówienia Sprzedawca akceptuje możliwość, zmian miejsca dostaw oraz przesunięcie dostaw w czasie. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest poinformowanie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail:biuro@smaki-miasta.pl najpóźniej do godziny 10.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień, którego dotyczy zmiana. Zmiany zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie zostaną zrealizowane.
 10. Jeżeli na skutek zmian dokonanych w zamówieniu opisanych w pkt. 10, na koncie rozliczeniowym Zamawiającego powstanie nadpłata, to nie podlega ona zwrotowi, a zostaje przeliczona na kolejny okres zamówienia.
 11. Jeżeli na skutek dokonanych zmian w zamówieniu opisanych w pkt. 10, na koncie rozliczeniowym Zamawiającego powstanie niedopłata, Sprzedawca poprosi Zamawiającego o jej niezwłoczne uregulowanie. W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw zamówionych zestawów do czasu zaksięgowania należności.
 12. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Postanowienia dotyczące reklamacji

 1. Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji, jeśli przedmiot zamówienia lub realizacja zamówienia nie są zgodne z zamówieniem. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji niezwłocznie i stosownie do zapisów prawa regulujących reklamacje produktów żywnościowych.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:biuro@smaki-miasta.pl, pisemnie, telefonicznie lub osobiście.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W zakresie nieobjętym postanowieniami powyższego regulaminu, zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
 • towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, mrożonki w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone,
 • towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, w szczególności nie powinien korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedawcy na adres: Al. Niepodległości 147, Warszawa 02-555
 3. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone towary, oraz koszty dostarczenia zwracanych towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).
 8. W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności, w tym koszty dostarczenia rzeczy odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.